volg ons op de socials

De stichting, opgericht op initiatief van het hoofdbestuur van de vereniging, richt zich vooral op particulieren en ondernemers die de Vereeniging Volksfeest een warm hart toedragen.

Een schenking of sponsorbijdrage aan de stichting is vanwege de ANBI status fiscaal een stuk aantrekkelijker dan een donatie rechtstreeks aan de vereniging. Met andere woorden een netto gelijke betaling aan de stichting levert uiteindelijk een hogere bijdrage op aan bijvoorbeeld bloemencorso of kinderspelen.

Culturele ANBI
De stichting Vrienden van Volksfeest is een culturele ANBI zodat voor de aftrek voor de Inkomstenbelasting het geschonken bedrag wordt verhoogd met 25% (maximaal € 1.250 euro).

Eenmalige schenking
Een gewone schenking of gift kunt u doen door overmaking op rekeningnummer IBAN: NL12 INGB 0006069288 van het door u beoogde bedrag onder vermelding van ‘gift’ of ‘schenking’.
Omdat de Stichting Vrienden van Vereeniging Volksfeest door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is deze schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
U mag schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedragen. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Periodieke schenking
Als u een schenking aan de Stichting Vrienden van Vereeniging Volksfeest doet voor ten minste vijf jaar, is de schenking in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het belastingvoordeel voor u oplopen tot ruim 50%.

Een periodieke schenking dient te worden vastgelegd in een overeenkomst. Een model hiervoor vindt u hier: Periodieke schenking Vrienden van Volksfeest. U kunt ook contact met ons opnemen, dan sturen wij u een exemplaar toe.

Voorbeeld:
U doneerde de afgelopen jaren ieder jaar € 100,– aan het Volksfeest.
Vanaf nu doet u een lijfrenteschenking van € 250,– per jaar aan de Stichting Vrienden van Vereeniging Volksfeest. Deze schenking kost u per saldo circa € 90,– maar levert netto € 250,– voor bijvoorbeeld bloemencorso of kinderspelen op.

Informatie en advies
Voor meer informatie en vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Erik Oostrik:
erikoostrik@hetnet.nl
0543 548 888

Voor algemene informatie van de belastingdienst over giften www.belastingdienst.nl/giften

Stichting Vrienden van Vereeniging Volksfeest
Lekstraat 13
7103 JS Winterswijk
KvK 09186250

Gegevens ANBI
Naam: Stichting Vrienden van Vereeniging Volksfeest
Fiscaal nummer:819841535
KvK-nummer: 09186250

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Vereeniging Volksfeest
Lekstraat 13
7103 JS Winterswijk

De doelstelling
Het statutaire doel:
1 De stichting heeft ten doel:
De promotie, intandhouding, en verbetering van de jaarlijks voor alle inwoners van Winterswijk en omgeving door de Vereeniging Volksfeest te Winterswijk te organiseren:

  • Vieringen van verjaardagen van de leden van het Koningshuis.
  • Vieringen of herdenkingen van andere Nationale gebeurtenissen.
  • Traditionele Volksfeestdagen.
  • Culturele manifestaties.
  • Bloemencorso.
  • Kinderspelen.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verschaffen van financiële middelen die nodig zijn het hierboven beschreven doel te bereiken

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Het bestuur van de stichting zal de komende periode zich inzetten voor een continue stroom van inkomsten zodat ook in de toekomst kan worden voldaan aan de statutaire doelstellingen van de stichting. Waar mogelijk zal worden getracht om meer inkomsten te genereren. Het bestuur zal trachten om middels presentaties en andere promotie (o.a. persoonlijke benadering) meer (periodieke) schenkingen te ontvangen zodat ook in de toekomst de statutaire doelstellingen kunnen worden uitgevoerd.

De verkregen (periodieke) schenkingen worden door het bestuur beheerd op een bankrekening bij een gerenommeerde Nederlandse bankinstelling. De gelden zijn op deze manier ook altijd direct beschikbaar voor het doen van uitgaven.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: dhr. E.J. Oostrik
Secretaris: dhr. R. Droppers
Penningmeester: dhr. B.L.J. Konings

Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten
2010 – 2023
– promoten van (periodieke)schenkingen aan de stichting via website(s), presentaties aan potentiële schenkers, persoonlijke benadering en verspreiden van flyers– ondersteuning c.q. promotie bij huiscollecte Vereeniging Volksfeest
– ondersteuning bij giften o.a. ter gelegenheid van 130-jarig bestaan Vereeniging Volksfeest
– contact met penningmeester Vereeniging Volksfeest inzake schenking aan Vereeniging Volksfeest
– contact met schenkers inzake het voldoen van de periodieke schenking

Financieel verslag 2021
Inkomen € 18.250
Uitgaven € 17.600 (bijdrage) en € 137 (bankkosten)
Balans, zowel LM als EV/R € 25.982

Financieel verslag 2022
Inkomen € 400
Uitgaven € 195 (bankkosten)
Balans, zowel LM als EV/R € 26.187
Financieel verslag 2023
Inkomen € 1.100
Uitgaven € 257 (bankkosten)
Balans, zowel LM als EV/R € 27.030